ปฎิทิน

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ Training Program of Nursing Specialty in Gerontological Nursing

วันที่ 01 ต.ค. 2562 05 มิ.ย. 2563
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 1884
 
 UploadImage
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ
ชื่อภาษาอังกฤษ Training Program of Nursing Specialty in Gerontological  Nursing
 
ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย  ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ชื่อภาษาอังกฤษ  Certificate of Nursing Specialty in Gerontological  Nursing
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  จังหวัดชลบุรี  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  กระทรวงสาธารณสุข
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ  ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์รวม  โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
2. การบริหารจัดการเชิงคลินิก  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เชิงการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในทุระยะของการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวตลอดจนผู้ดูแลผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพแลคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาในการอบรม  16  สัปดาห์
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต (150 ชั่วโมง)
ภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
วิชาภาคทฤษฎี หน่วยกิต  = 1  หน่วยกิต   =  15 ชั่วโมง
วิชาภาคปฏิบัติ หน่วยกิต  = 1  หน่วยกิต   =  60 ชั่วโมง
 
รายละเอียดวิชา
1. พฐ101   (BS 101)วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 
2. พยผส102  (GNS 102) วิชาประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิก
3. พยผส103  (GNS 103)  วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง
4. พยผส104  (GNS 104) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยและที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
5.  พยผส 105  (GNS 105) วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีภาวะเสี่ยง
6. พยผส106  (GNS 106)  วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยและที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1.  ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
2.  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง  ที่ยังไม่หมดอายุ
3.  มีหนังสือรับรอง/ ความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล) และมีคำรับรองการอนุมัติให้ลาศึกษาอบรมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
4. อายุไม่เกิน 55 ปี 
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 
 
หลักฐานการสมัคร 
   1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   2.  สำเนาปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า 
   3.  สำเนาการศึกษาต่อยอด (เฉพาะทาง/ป.โท/ป.เอก ถ้ามี)
   4.  สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
   5.  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   6.  สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
   7.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร)
   8.  ใบอนุญาตให้เข้ารับการอบรมจากผู้บังคับบัญชา
    หมายเหตุ  (ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  ในเอกสารสำเนาทุกฉบับ)
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
    1.  ไม่เสียค่าลงทะเบียนการอบรม  
    2.  ค่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม  และเบี้ยเลี้ยง  เบิกจ่ายกับต้นสังกัด
 
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน
   วันที่  3 สิงหาคม  2563 – 4 ธันวาคม 2563 (4เดือน)  
   สถานที่เรียนภาคทฤษฎี   โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
 
การรับสมัคร (สมัครส่งทางไปรษณีย์)  รับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน  
   1.  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  / ปิดรับสมัคร 30  เมษายน 2563  
   2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์  วันที่ 1 พฤษภาคม  2563   
   3.  สอบสัมภาษณ์  15  พฤษภาคม  2563   
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม  
    -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม  29  พฤษภาคม  2563 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูประกาศใบสมัครได้ที่
   - โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูอายุ  จังหวัดชลบุรี   **www.sgh.go.th**
   - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี    **www.bnc.ac.th**
   - สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ       **www.snmri.go.th/snmri**
   - สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูอายุ    **http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/**
ส่งใบสมัครได้ที่
     กลุ่มงานวิชาการพยาบาล  รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  จังหวัดชลบุรี        
     444  ม.11  ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150
     หมายเลขโทรศัพท์   038  343572   Fax.  038  343571 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
     โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูอายุ  จังหวัดชลบุรี 
      กลุ่มงานวิชาการพยาบาล  ภารกิจด้านการพยาบาล
      นางอมรรัตน์  สัทธาธรรมรักษ์  และ  นางสาวศศิธร  ยี่ศรี  
      หมายเลขโทรศัพท์   038  343572   Fax.  038  343571   
 

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com