ปฎิทิน

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ Training Program of Nursing Specialty in Gerontological Nursing

วันที่ 01 ต.ค. 2562 05 มิ.ย. 2563
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 99
 
 UploadImage
หลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้สูงอายุ
ชื่อภาษาอังกฤษ Training Program of Nursing Specialty in Gerontological  Nursing
 
ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย                  ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ชื่อภาษาอังกฤษ             Certificate of Nursing Specialty in Gerontological  Nursing
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  จังหวัดชลบุรี  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  กระทรวงสาธารณสุข
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ  จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ  ให้มีสมรรถนะของการพยาบาลทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์รวม  โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย  รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงคลินิก  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เชิงการบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวตลอดจนผู้ดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1.  ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
2.  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง  ที่ยังไม่หมดอายุ

หลักฐานการสมัคร
    1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    2.  สำเนาปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า 
    3.  สำเนาการศึกษาต่อยอด (เฉพาะทาง/ป.โท/ป.เอก ถ้ามี)
    4.  สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
    5.  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    6.  บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
    7.  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร)
    8.  ใบอนุญาตให้เข้ารับการอบรมจากผู้บังคับบัญชา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
    ค่าลงทะเบียนการอบรม  35,000  บาท
    (หมายเหตุ***  หากโครงการผ่านการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากกรมการแพทย์  ผู้เข้าอบรมอาจไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน)
    ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมให้เบิกกับทางต้นสังกัด
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน
   วันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  -  วันที่ 5  มิถุนายน  2563 ( 4เดือน) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม  วันที่ 6 มกราคม  2563
การรับสมัคร  
    เปิดรับสมัคร  1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป  รับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน  
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูประกาศได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้
   โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูอายุ  จังหวัดชลบุรี   
           www.sgh.go.th/
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี    
           http://www.bnc.ac.th/
   สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ       
             http://www.snmri.go.th/snmri/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
           น.ส.วรัชยา  ทองด่านเหนือ  และ  น.ส.ศศิธร  ยี่ศรี
           หมายเลขโทรศัพท์ 038-343572
           หมายเลขโทรสาร          038-343571

***  โหลดเอกสารใบสมัคร  ***
***  โหลดแผ่นพับโครงการ ***
 

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com