ปฎิทิน

ประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี 2564

วันที่ 28 พ.ค. 2564 23 มิ.ย. 2564
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 34

คำแนะนำในการลงทะเบียนประชุม

1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๔  “การผลิตผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”   | แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าประชุม |
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน 500 บาท โดยการดาวน์โลดแบบฟอร์มการชำระเงินลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ก.ค. 2564  | แบบฟอร์มการชำระเงินการลงทะเบียน |
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง E-mail:songkram@bnc.ac.th ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมประชุมหลังจากส่งหลักฐานเรียบร้อยหลัง 2 วันทำการ  |  ตรวจสอบรายชื่อ |

โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือเชิญประชุม
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ
- โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564


Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com