ปฎิทิน

การเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์

วันที่ 24 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2565
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 187

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ 3 Admission

ประจำปีการศึกษา 2565

………………………………………………………………………
 

              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รอบ 3 Admission ที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ประกาศที่ http://www.bnc.ac.th ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน (ไม่รวมคลินิกเอกชน) ที่สามารถ ตรวจ ได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด (ทป.004) และแพทย์ผู้ตรวจลงนามรับรอง พร้อมทั้ง ประทับตราโรงพยาบาล
2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร(รายละเอียดตามประกาศ) ประกอบด้วย
- ใบสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1 หรือ ปพ.1)
- ผลการทดสอบ GAT รหัสวิชา 85
- ผลการทดสอบ PAT2 รหัสวิชา 72
- รายงานผลการตรวจร่างกาย(ทป.004)
ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF ภายใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น โดยสามารถส่งผ่าน ลิ้ง https://forms.gle/CXT1Mb5opNpuf2 FB9
3. สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม LINE ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ
เข้าสัมภาษณ์ทุกคนเข้าระบบ ONLINE พร้อมกันเวลา 08.30 น.
4. ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุกคน เข้าร่วมในกลุ่มไลน์ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบที่ 3 Admission วพบ.ชลบุรี
*ก่อนเข้ากลุ่มไลน์ กรุณาตรวจสอบลำดับเข้าสัมภาษณ์ และตั้ง ชื่อไลน์ ของตนเอง ดังนี้ ลำดับที่
สัมภาษณ์+ชื่อ เช่น 1กนกวรรณ

https://drive.google.com/drive/folders/1ZJOwy2FZ5eBrPka_BflVJDVKwN9BIV3g?usp=sharing

UploadImage

QR code Line กลุ่ม ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบที่ 3 Admission วพบ.ชลบุรี
https://line.me/ti/g/ypAiDZhyvn
 
หมายเหตุ หากผู้ใด ไม่ส่งเอกสารประกอบการสมัคร หรือ ไม่เ ข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลา
 
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธ ิ์ กรณีที่มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ทางไลน์กลุ่ม ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบ 3
Admission วพบ.ชลบุรี หรือ อ.วัชรินทร์ 091-0298483 อ.เอกพจน์ 096-8611776 อ.สุนทรี 089-
8053660


Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com