ข่าวสารและกิจกรรม


รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

วันที่ 30 พฤษจิกายน 544 | 121 Views |

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

          ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการดำเนินโครงการ การจัดอบรม และการให้บริการวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
​2.คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศหญิงหรือชาย มีอายุไม่เกิน 40 ปี
(3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ, สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรม Microsoft office (e.g. Excel, Word and Power Point) Microsoft project management
(5) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่รับจ้าง
(7) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(11) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ
(12) มีประสบการณ์ทำงานบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (วางแผน นำเสนอ ติดต่อประสานงาน การสรุปโครงการ)
(13) สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้

 1. ระยะเวลาการจ้าง   ปีงบประมาณ 2563 (นับแต่วันที่ได้รับการว่าจ้าง – 30 กันยายน 2563)

 2. อัตราค่าจ้าง   เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 3. การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 1.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร คัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี (ห้องธุรการ อาคาร 4 ชั้น 1) 69/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ..................................... เวลา 8.00 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ

 1.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ................................. เวลา 10.00 น. ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์

 2.  หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป

 2. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

 5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้ จำนวน 1 ฉบับ

 6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จำนวน 2 ฉบับ

 1. เงื่อนไขในการสมัคร

    ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น121
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com