ข่าวสารและกิจกรรม


เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2

วันที่ 01 พฤษจิกายน 2562 | 2021 Views | งานบริการวิชาการ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 – 22 พฤษภาคม 2563

    คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
    1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
    2. มีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติไม่ต่ากว่า 2 ปี
    3. มีความประพฤติดี ประวัติการทางานดี มีความรับผิดชอบ และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา
    4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
    จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
    - พยาบาลวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก จำนวน 40 คน
    การประเมินผลตลอดหลักสูตร
    1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติไม่ต่ากว่า 340 ชม.
    2. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องได้เกรดเฉลี่ยทุกวิชา ไม่ต่่ำกว่า 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล
   สถานที่ศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ
    - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
    - โรงพยาบาลชลบุรี
    - โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
    - โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
    - โรงพยาบาลสมุทรปราการ
    - โรงพยาบาลระยอง
   การสมัครเข้ารับการอบรม
   กาหนดการคัดเลือกประกาศ
   - ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.bnc.ac.th/
   - ปิดรับสมัคร วันที่ 7 มกราคม 2563
   - ประกาศที่นั่งสอบ วันที่ 9 มกราคม 2563
   - สอบคัดเลือก วันที่ 10 มกราคม 2563
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านทฤษฎี วันที่ 14 มกราคม 2563
   - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2563
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ วันที่ 20 มกราคม 2563
   - วันเปิดเรียน 3 กุมภาพันธ์ 2563 – 22 พฤษภาคม 2563
   เอกสารประกอบการสมัคร
   1. ใบสมัครสอบ พร้อมสาเนาการโอนเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลชลบุรี
        ชื่อบัญชี  “โครงการบริการวิชาการ” เลขที่  บัญชี 772-0-12910-5
   2. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์
   3. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาจากผู้บังคับบัญชา
   ค่าลงทะเบียน
   1. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกใบลงทะเบียน และชำระ ค่าลงทะเบียน
       คนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
       ส่ง
 สาเนาการโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร
            กรุงไทย สาขาโรงพยาบาลชลบุรี ชื่อบัญชี
           “โครงการบริการวิชาการ” เลขที่บัญชี 772-0-12910-5 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

   2. ส่งสาเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียนมายัง E-mail: nongrat@bnc.ac.th เพื่อเป็นหลักฐาน ยืนยันการลงทะเบียน หรือ นาหลักฐานการโอนมาแสดงในวันเข้าร่วมอบรม

*********************************************************************************
       เอกสารดาวร์โหลด
    - เอกสารประชาสัมพันธ์ อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่น 2 
    - หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาจากผู้บังคับบัญชา
    - ใบสมัครสอบ
อบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่น 2 
    - หนังสือเชิญประชุมหลักสูตรเฉพาะทาง 
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2
*********************************************************************************

***วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้ลงทะเบียนได้รับคัดเลือก แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้***2021
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com