ข่าวการศึกษา


การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 02 ตุลาคม 2562 29 มีนาคม 2563 | 5671 Views | กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ

ประกาศ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
เรื่อง การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒

          ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  จะเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
           ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ
                     ของกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   
           ข้อ ๒ ให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข จากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังนี้

           *********  ดูรายละเอียดประกาศได้ที่นี้  **********
           *********  ใบแจ้งการชำระเงิน Teller Payment   **********5671
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com