ข่าวสารและกิจกรรม


กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 | 962 Views | กลุ่มงานวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
ลำดับ
กิจกรรม
วัน เดือน ปี/เวลา
1
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทาง Website
- ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานสาธารณสุข
1 มกราคม – 30 เมษายน 2563
2
รับสมัครทางไปรษณีย์
(ลงทะเบียน หรือ EMS)
โดยชำระค่าสมัครสอบเข้าบัญชีเงินออมค่าลงทะเบียน
 1 –31 พฤษภาคม 2563
3
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ทาง website : www.bnc.ac.th
5 มิถุนายน 2563
4
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
 
13 มิถุนายน 2563
เวลา 08.00-10.00 น.
5
สอบข้อเขียน
 
13 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30-12.00 น.
(เข้าห้องสอบเวลา 10.00 น.)
6
สอบสัมภาษณ์
 
13 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
7
ประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา  ทาง website : www.bnc.ac.th
17 มิถุนายน 2563
 
8
ยื่นผลการตรวจร่างกายฉบับจริง และใบรับรองแพทย์
19 มิถุนายน 2563
เวลา 8.00-09.00 น.
9
ปฐมนิเทศและลงทะเบียน
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
19 มิถุนายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น.
10
เตรียมความพร้อมพัฒนาสมรรถนะผู้เข้าศึกษา
19, 20, 26, 27 มิถุนายน 2563
11
เปิดเรียน
3 กรกฎาคม 2563
เวลา 8.00 น.
*หลักสูตร 1 ปี       ภาคทฤษฎี เรียนวันศุกร์ และวันเสาร์  ภาคปฏิบัติ สัปดาห์ละ 3 วัน
**ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)**

 
หมายเหตุ (สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน)
1.ผู้สมัคร Download ใบสมัครจาก www.bnc.ac.th  กรอกข้อมูล  และส่งใบสมัครทาง ไปรษณีย์มายัง :
   งานทะเบียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  69/1  หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
2. โอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีเงินออมค่าลงทะเบียนของวิทยาลัย
    ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 207-6-06764-7 และส่งสำเนาการโอนมาพร้อมใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
3. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องเตรียมหลักฐานการสมัครตัวจริง เพื่อรับการตรวจสอบหลักฐาน  ในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่  13  มิถุนายน  2563  (เรื่องที่สอบข้อเขียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) กรณีที่ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครมากับใบสมัคร/ส่งมาไม่ครบให้นำมาให้ครบในวันที่ 13 มิถุนายน 2563
4.  กรณีหลักฐานตัวจริงสูญหายให้แจ้งความและนำใบแจ้งความมายื่นเพื่อตรวจสอบหลักฐาน
5.  ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจะต้องเตรียมดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด เพื่อใช้ในการเข้าสอบข้อเขียน
6.  ห้ามนำโทรศัพท์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
7.  การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
8.  ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการเข้าสอบ
9. ผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่นั่งสอบและห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียน 1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
10. ผู้มีสิทธ์เข้าศึกษานำใบรับรองแพทย์ในการตรวจร่างกายและผลการตรวจฉบับจริง
    (ตรวจ CBC/ UA/ X-ray) มาในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
****  โหลดใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563  *****


962
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com