ข่าวสารและกิจกรรม


กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 | 9822 Views | กลุ่มงานวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

ลำดับ

กิจกรรม

วัน เดือน ปี/เวลา

1

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทาง Website
- ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานสาธารณสุข

1 มกราคม – 30 เมษายน 2563

2

รับสมัครทางไปรษณีย์
(ลงทะเบียน หรือ EMS)
โดยชำระค่าสมัครสอบเข้าบัญชีเงินออมค่าลงทะเบียน

 1 –31 พฤษภาคม 2563

3

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ทาง website : www.bnc.ac.th

5 มิถุนายน 2563

4

ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
 

13 มิถุนายน 2563
เวลา 08.00-10.00 น.

5

สอบข้อเขียน
 

13 มิถุนายน 2563
เวลา 10.30-12.00 น.
(เข้าห้องสอบเวลา 10.00 น.)

6

สอบสัมภาษณ์
 

13 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

7

ประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา  ทาง website : www.bnc.ac.th

17 มิถุนายน 2563
 

8

ยื่นผลการตรวจร่างกายฉบับจริง และใบรับรองแพทย์

19 มิถุนายน 2563
เวลา 8.00-09.00 น.

9

ปฐมนิเทศและลงทะเบียน
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

19 มิถุนายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น.

10

เตรียมความพร้อมพัฒนาสมรรถนะผู้เข้าศึกษา

19, 20, 26, 27 มิถุนายน 2563

11

เปิดเรียน

3 กรกฎาคม 2563
เวลา 8.00 น.

*หลักสูตร 1 ปี ภาคทฤษฎี เรียนวันพฤหัส-วันเสาร์
ฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 5 วัน / สัปดาห์
ภาคปฏิบัติ จำนวนวันฝึกงานเป็นไปตามหน่วยกิตที่สภาการพยาบาลกำหนด
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
 
หมายเหตุ (สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน)

      1. ผู้สมัคร Download ใบสมัครได้ด้านล่าง  กรอกข้อมูล  และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง :
งานทะเบียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  69/1  หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

       ​2. โอนเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เข้าบัญชีเงินออมค่าลงทะเบียนของวิทยาลัย
            ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 207-6-06764-7 และส่งสำเนาการโอนมาพร้อมใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

3. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องเตรียมหลักฐานการสมัครตัวจริง เพื่อรับการตรวจสอบหลักฐาน    ในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่  13  มิถุนายน  2563  (เรื่องที่สอบข้อเขียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) กรณีที่ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครมากับใบสมัคร/ส่งมาไม่ครบให้นำมาให้ครบในวันที่ 13 มิถุนายน 2563
          4.  กรณีหลักฐานตัวจริงสูญหายให้แจ้งความและนำใบแจ้งความมายื่นเพื่อตรวจสอบหลักฐาน
          5.  ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจะต้องเตรียมดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด เพื่อใช้ในการเข้าสอบข้อเขียน
          6.  ห้ามนำโทรศัพท์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
          7.  การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
          8.  ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการเข้าสอบ
          9. ผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่นั่งสอบและห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียน 1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
         10. ผู้มีสิทธ์เข้าศึกษานำใบรับรองแพทย์ในการตรวจร่างกายและผลการตรวจฉบับจริง
         (ตรวจ CBC/ UA/ X-ray) มาในวันที่ 19 มิถุนายน 2563


เอกสารแนบ

9822
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com