ข่าวสารและกิจกรรม


เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

วันที่ 02 ธันวาคม 2564 | 5637 Views | งานบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับ  โรงพยาบาลชลบุรี

จัดอบรม  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
ระหว่าง วันที่  17 มกราคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2565
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ผ่านการคัดเลือก โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก
5. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมีความสนใจ
ในการพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉิน
สถานที่อบรม และแหล่งฝึก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
- ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเรียน 1
- ศูนย์ฝึกทักษะทางการพยาบาล “ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์" อาคารเรียน 4 ชั้น 3
- แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 65637
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com