ข่าวสารและกิจกรรม


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 | 1571 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนนำหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธีการ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK มาแสดงในวันที่เดินทางมาถึงวิทยาลัย***

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4
วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201-3202

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ที่จะอบรมในวันที่ 17 มกราคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2565 นั้น มีผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเข้ารับการสอบข้อเขียน ดังรายชื่อต่อไปนี้
 

ลำดับ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
1 2022000001 นางสาว ธัญพิชชา กัลยา
2 2022000002 นางสาว มัชฌิมา บุญค้ำ
3 2022000003 นางสาว ศิรินทิพย์ สุขสถิต
4 2022000004 นางสาว วรวลัญช์ เภตรา
5 2022000005 นางสาว ขวัญชนก อ่ำสำอาง
6 2022000006 นางสาว กัญญานาถ ขยันทำ
7 2022000007 นางสาว นิตยา เกตุจันดา
8 2022000008 นางสาว มินตา สิงห์ทอง
9 2022000009 นางสาว พิมพ์วลัญช์ บุญรัตนพันธุ์
10 2022000010 นางสาว โชติรัตน์ จงอุทัยไพศาล
11 2022000011 นางสาว ทานตะวัน ชนะผล
12 2022000012 นางสาว นารีรัตน์ ใหม่จีน
13 2022000013 นางสาว พัณณิตา ไทยตรง
14 2022000014 นางสาว วิภาวรรณ สุวรรณปราณี
15 2022000015 นางสาว ศุภรัตน์ มุจรินทร์
16 2022000016 นาย นิภัทร์ นพวรรรณ
17 2022000017 นางสาว สุรีรัตน์ โกรธเกล้า
18 2022000018 นางสาว ประกายแก้ว กาหลง
19 2022000019 นาย อดิศักดิ์ จันทร์แรม
20 2022000020 นางสาว นลินี หวังดี
21 2022000021 นางสาว จารุวรรณ น้อยคำเมือง
22 2022000022 นาง มรกต ปัญญา
23 2022000023 นางสาว พชรพร ภัคสิทธางกูร
24 2022000024 นางสาว จิราภรณ์ แน่งน้อย
25 2022000025 นางสาว นริศรา ศรีวิรัญ
26 2022000026 นางสาว สวิชญา บุญทวีวรเดช
27 2022000027 นางสาว วรรณวิภา บุญเจริญ
28 2022000028 นางสาว ผกาวรรณ ไชยธรรม
29 2022000029 นางสาว ภัทรวลัญช์ พัฒนจรัศวงศ์
30 2022000030 นางสาว อนุสรา กล่อมเสียง
31 2022000031 นางสาว บงกช ก้องสนั่น
32 2022000032 นางสาว จิราพร ศิริสวัวดิ์
33 2022000033 นาย กำธร กล้าหาญ
34 2022000034 นางสาว ทิตญา สอนราษฎร์
35 2022000035 นางสาว จุฑารัตน์ คงเจริญ
36 2022000036 นาง จริยา มะโนกิจ
37 2022000037 นางสาว บังอร มูลผล
38 2022000038 นางสาว อัญชลี ช่างไม้
39 2022000039 นางสาว อมรรัตน์ วงษ์ภักดี
40 2022000040 นาง กฤติยา สายทอง
41 2022000041 นางสาว จุฑามาศ สถิต
42 2022000042 นางสาว จินตนา ส่องแสงจันทร์
43 2022000043 นางสาว รุ่งทิพย์ เรืองรุ่งชัยกุล
44 2022000044 นางสาว อุไร จันทร์สุข
45 2022000045 นางสาว สุนิสา ฤทธิ์รุ่งอรุณ
46 2022000046 นาย ปรีชา คุ้มครอง
47 2022000047 นาย วชิรวิทย์ พวณิชย์
48 2022000048 นางสาว ณัฐพร เพ็ชรผุดผ่อง
49 2022000049 นางสาว มินตรา หมายดี
50 2022000050 นาย เอกชัย เดชฉิมพลี
51 2022000051 นางสาว ทิพย์อาภา ภิบาลศิลป์
52 2022000052 นาย ชาญศิลป์ สร้อยโท
53 2022000053 นางสาว ธารารัตน์ บุณทอง
54 2022000054 นางสาว กาญจนา สุกชาติ
55 2022000055 นางสาว กุลยา แมลงภู่
56 2022000056 นาย สรรพวุฒิ เชียงอินทร์
57 2022000057 นางสาว ปัฐราวี แก้วทอง
58 2022000058 นาย ภัทรพล เสียงล้ำ
59 2022000059 นาย พิภพ เทียมทะนง
60 2022000060 นางสาว จันทนา ขวัญดี
61 2022000061 นางสาว ปิยนุช สงวนผลไพโรจน์
62 2022000062 นางสาว วนิดา ประกอบสุข
63 2022000063 นางสาว มนัญยา แป้นแก้ว
64 2022000064 นางสาว นฤมล วาทีทิพย์
65 2022000065 นาย ขวัญชัย ระหว่างงาน
66 2022000066 นาง ปมัชญากรณ์ โนนญา
67 2022000067 นางสาว อติกาญจน์ ปัทธิสม
68 2022000068 นางสาว สวรินทร์ น้อยแก้ว
69 2022000069 นางสาว ธัญวรรณ เจริญศักดิ์
70 2022000070 นางสาว สปัณษ์หยก พัชรทองศรี
71 2022000071 นาย ทศพล พิลารักษ์
72 2022000072 นางสาว ปาริฉัตร สงวนพงษ์
73 2022000073 นางสาว เนติลักษณ์  เนติประวัติ
74 2022000074 นางสาว ชุติกาญจน์ ศิริอเนก
75 2022000075 นางสาว วีณา สังขเฉลา

 
 
หมายเหตุ
1. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือคัทชู
2. ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะอยู่ในห้องสอบ
3. กรุณานำใบสมัครตัว และหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงด้วย
4. ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ
5. ให้ผู้เข้าสอบปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ขณะอยู่ในห้องสอบ
6. ผู้เข้าสอบคัดเลือกหากนำรถยนต์มาให้จอดภายนอกวิทยาลัยฯ (ลานจอดรถเอกชนฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยฯ  หรือลานจอดรถโรงพยาบาลชลบุรี)
7. ผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบก่อนเวลา 15 นาที หลังจากเริ่มทำข้อสอบแล้ว 30 นาที
    จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 27 ธันวาคม 25641571
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com