ข่าวสารและกิจกรรม


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 | 1964 Views | งานบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4


เอกสารที่นำมาในวันรายงานตัว

  1. ใบชำระค่าลงทะเบียนจากธนาคารกรุงไทย (ฉบับจริง)
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. สำเนาการศึกษาต่อยอด (เฉพาะทาง/ ป.โท/ ป.เอก ถ้ามี)
  4. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
  5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  6. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
  7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ถ้ามี

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

 


เอกสารแนบ

1964
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com