ข่าวสารและกิจกรรม


เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่น 5

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 | 2225 Views | งานบริการวิชาการ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่น 5

 คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภา
    การพยาบาล
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ
    ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ผ่านการคัดเลือก โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก
5. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และมีความสนใจในการพัฒนาการพยาบาลฉุกเฉิน

หลักฐานที่ต้องใช้ (ในวันรายงานตัว)

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ชุดสุภาพขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า

3. สำเนาการศึกษาต่อยอด (เฉพาะทาง/ป.โท/ป.เอก ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

6. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล

7. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

8. หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาจากผู้บังคับบัญชา

**(โปรดนำหลักฐานการสมัครฉบับจริงมาในวันรายงานตัว  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วย)**
ขั้นตอนการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 มกราคม 2566
1. สมัครเข้าอบรม ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bnc.ac.th
2. ชำระเงินค่าสมัคร คนละ 200 บาท  วิธีชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีกระสายวัน ธนาคารกรุงไทย
    สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี” เลขที่บัญชี 207-6-07307-8
    ภายในวันที่ 10 ม.ค. 2566
3. ส่งหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าสมัคร ทาง E-mail: bnctraining@bnc.ac.th
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 12 ม.ค. 2566  ทางเว็บไซต์ http://www.bnc.ac.th
5. สอบข้อเขียน + สัมภาษณ์ ในวันที่ 16 ม.ค. 2566
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ในวันที่ 19 ม.ค. 2566
7. รายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร (พร้อมฉบับจริง) และใบส่งตัวเข้ารับการอบรม
    ในวันที่  13 ก.พ. 2566
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
—  อาจารย์ ลักษณา  พงษ์ภุมมา
     โทรศัพท์ 081-9401264 E-mail : laksana@bnc.ac.th
—  อาจารย์ กฤษณา อุไรศรีพงศ์
     โทรศัพท์ 082-7175730 E-mail : krisana@bnc.ac.th
—  คุณเจตนิพัทธ์ เนาวพันธ์ (เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ)
     โทรศัพท์ 096-3575121 E-mail : Chetnipat@bnc.ac.th
 
 


เอกสารแนบ

2225
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com