RESEARCH & INNOVATION


(ตัวอย่าง)ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วม ของผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลในประเทศไทย

วันที่ | 112 Views
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาประสบการณ์ผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลระหว่างภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมการเตรียมความพร้อมในภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมในอนาคต
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยด้วยวิธีผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูงจำนวน30 คน และ ญาติผู้ดูแล 30 คน อาศัยใน 2 ชุมชนเมืองในประเทศไทย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2556 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคล แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบัตินํ้าท่วม และสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย: คะแนนเฉลี่ยการเตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบัตินํ้าท่วมของผู้ป่วยเรื้อรัง (M = 5.40,SD = 4.24) และญาติผู้ดูแล (M = 6.56, SD = 4.65) บงชี้ว่ามีการเตรียมพร้อมอยู่ในระดับต่ำ ทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลมีประสบการณ์ลำบากทั้งด้านร่างกายและจิตใจระหว่างน้ำท่วม ส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและบ้านพักอาศัย มากกว่าการจัดการโรคและภาวะสุขภาพ หกประเด็นที่ปรากฏจากการสัมภาษณ์ได้แก่ การตรียมสำหรับภัยธรรมชาติและการจัดการการเจ็บป่วย การจัดการสุขภาพ การตอบสนองทางอารมณ์ ความต้องการการช่วยเหลือประคับประคองทางด้านร่างกายและจิตใจ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการเตรียมความพร้อมในอนาคตสำหรับการจัดการตนเอง นอกจากนี้ผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นมีการจัดการแหล่งประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

สรปุและข้อเสนอแนะ: ผู้ป่วยและญาติยังขาดการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยภิบัติน้ำท่วม ทั้งนี้การสนับสนุนด้านข้อมูลและการช่วยเหลือประคับประคองด้านจิตใจจากพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการเตรียมพร้อมที่ดีขึ้นในอนาคตและมีความเข้มแข็งในการจัดการภาวะภัยพิบัติ และพัฒนากลวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
เอกสารแนบ
  • artical 7.pdf (ดาวน์โหลดแล้ว 23 ครั้ง)

112
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com