ปฎิทิน

การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และโครงการความสามารถพิเศษทางกีฬาและศิลปวัฒนธรรม รอบที่ 1 Po

วันที่ 16 ม.ค. 2566 31 ม.ค. 2566
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 16923
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และโครงการความสามารถพิเศษทางกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
………………………………………………………………………
         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และโครงการความสามารถพิเศษทางกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 22มกราคม 2566 ประกาศที่ http://admission.pi.ac.th หรือ ตาม รายชื่อ ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ดำเนินการ ดังนี้
       1. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน (ไม่รวมคลินิกเอกชน) ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด (ทป.004) และแพทย์ผู้ตรวจลงนามรับรอง พร้อมทั้งแนบใบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการมาด้วย(แจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อขอใบรายงานผลฯ) และประทับตราโรงพยาบาลให้เรียบร้อย
       2. ส่งใบสมัครและรายงานผลการตรวจร่างกาย (ทป.004) ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยอัปโหลดเอกสารที่ http://admission.pi.ac.th ภายใน วันที่ 16- 20 มกราคม 2566
       3. สัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุกคนเข้าระบบ ONLINE พร้อมกันเวลา 08.30 น.
       4. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุกคน เข้าร่วมในกลุ่มไลน์ 66 ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบ Portfolio
UploadImage
* เมื่อเข้ากลุ่มไลน์แล้ว กรุณาอ่านข้อปฏิบัติเบื้องต้นในโน้ตของกลุ่ม
       5.รายละเอียดการรับสมัครและปฏิทินการรับสมัครสามารถติดตามได้ทาง http://admission.pi.ac.th 
หมายเหตุ
หากผู้ใดไม่ใบสมัคร และรายงานผลการตรวจร่างกาย(ทป.004)และไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
           กรณีที่มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ทางไลน์กลุ่ม 66 ผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบ Portfolio
หรือ อ.วัชรินทร์ 091-0298483
 
  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โครงการความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)
สถานที่สัมภาษณ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน จัหวัดที่ตั้งของโรงเรียน
1 นางสาว กนกวรรณ หมื่นพรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
2 นางสาว กรวรรณ สายัณห์ โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
3 นางสาว คนิฐา โพธิ์โต โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
4 นางสาว จอมขวัญ ไม้แดง โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา
5 นางสาว ชนิตา ชูก้าน โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
6 นาย ชาญณรงค์ ประสาทงาม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
7 นางสาว ณัฐชยา เปรมสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
8 นางสาว ณัฐตา ทัพเสน โรงเรียนหมอนทองวิทยา ฉะเชิงเทรา
9 นางสาว ดวงพร วรรณทอง โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
10 นางสาว นมลพร จักรมนปรียา ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
11 นางสาว ปนัดดา ลมูลเชื้อ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา ฉะเชิงเทรา
12 นางสาว ประภัสรา งาสุวรรณ์ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” ฉะเชิงเทรา
13 นางสาว พิชญา แก้ววิทยาคุณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
14 นางสาว พิมพกา ศักดิ์เจริญสิทธิ์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา
15 นางสาว รพีพรรณ ชัยเพ็ชร์ โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
16 นางสาว รัชนีกร ดอกสันเทียะ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
17 นาย รัชพล ภูพาดพลอย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา
18 นางสาว วริศรา เจริญผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
19 นางสาว ศศิประภา มากสวัสดิ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา
20 นางสาว สุธารัตน์ ตันมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ฉะเชิงเทรา
21 นางสาว สุภาพรรณ นาเจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
22 นางสาว หนึ่งฤทัย มิรารมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
23 นางสาว อารดา สมหวัง โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา
24 นางสาว กนกพร แก้วทอง โรงเรียนบ้าน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
25 นางสาว กัลยกร เที่ยงธรรม โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี
26 นางสาว ชนัญชิดา พันสิ่ว โรงเรียนศรีราชา ชลบุรี
27 นางสาว ชนินาถ ศรีมงคล โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี
28 นางสาว ชลธิชา บุญเรือง โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ” ชลบุรี
29 นางสาว ชัชฌานันท์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
30 นางสาว ชุติมณฑน์ ช้างดี โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี
31 นางสาว ญาณาธิป เขียวป้อง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
32 นางสาว ญาณิศา ซุ้นเจริญ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
33 นางสาว ฐิติชญาณ์ คำเสียงฐิติพร โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
34 นางสาว ดาริณี น้ำฟ้า โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี
35 นางสาว นภาวรรณ   ศรีสันทราย พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
36 นางสาว นฤมล นิลแย้ม โรงเรียนแสนสุข ชลบุรี
37 นางสาว นวพร นุกูลจิตร์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
38 นางสาว นิชานันทน์ เนตรดี โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
39 นางสาว นุชนาฎ นามบุตรดี โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี
40 นางสาว บุษรา ไทรราตรี โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ชลบุรี
41 นางสาว ปฐมาวดี หลินเอม โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
42 นางสาว ปวีณา สายบุตร โรงเรียน​พานทอง​ ชลบุรี
43 นางสาว ปิยรัตน์ อุมา โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ชลบุรี
44 นางสาว พชรนันท์ คุปตสุนทร โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี
45 นางสาว พลอยฝัน เสือขาว โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี
46 นางสาว พัชรมัย ศรีงาม โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี
47 นางสาว พิมพ์วิไล สันสมบัติ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ชลบุรี
48 นางสาว วราพร ชำนาญเวช โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
49 นางสาว วริศรา ทองนิล โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
50 นางสาว วริษฐา จันทร์แก้ว โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี
51 นางสาว วิมลมณี พงษ์สระพัง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี
52 นางสาว ศิรษา ชากรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
53 นางสาว ศิริยากร แสนนา โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" ชลบุรี
54 นางสาว ศิริรัตน์ หาญณรงค์ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี
55 นาย สิบประการ หมอยาดี โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี
56 นางสาว สิริ ทองก่ำ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี
57 นางสาว สุชาวดี ครองพันธ์ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี
58 นางสาว สุภาวดี ชาวดอนคูณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี
59 นางสาว อนันตญา ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี
60 นางสาว อริยพัฒน์ จันพันธุ์รูป โรงเรียนศรีราชา ชลบุรี
61 นางสาว อารีรัตน์ ภักดี โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
62 นางสาว อิษฎาอร ประสพทรัพย์ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
63 นางสาว งามตา ละลี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สระแก้ว
64 นางสาว ชลลกาญจณ์ เงินสมบัติ ตาพระยา สระแก้ว
65 นางสาว ณัฐชา บุษบงก์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
66 นาย ณัฐพล คุ้มเขตต์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
67 นางสาว ณานิศา แสพลกรัง โรงเรียน ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว
68 นางสาว ณิชากร บัวขาว โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สระแก้ว
69 นางสาว ดาราวรรณ มีดี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
70 นางสาว ธนิตา บัณฑิตย์ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สระแก้ว
71 นาย ธีรศักดิ์ ชอบรส โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว
72 นางสาว น้ำฝน อาดศัตรู โรงเรียนซับม่วงวิทยา สระแก้ว
73 นางสาว ปรียานุช วรรณวิจิตร โรงเรียนทัพราชวิทยา สระแก้ว
74 นางสาว ปัทมา พระสมสุข โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สระแก้ว
75 นางสาว พิมพ์วรรณ พรมมา โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สระแก้ว
76 นางสาว พิยะดา วงษ์คำนา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว
77 นางสาว ยุพารัตน์ นากสาทา โรงเรียนสระแก้ว สระแก้ว
78 นางสาว ยุวรรณดา แม่นปืน โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สระแก้ว
79 นางสาว วรรณธิดา กุลชาลี โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สระแก้ว
80 นาย วัลลพ สว่างสุข โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สระแก้ว
81 นางสาว ศศิกานต์ แสงสี โรงเรียนสระแก้ว สระแก้ว
82 นางสาว ศุกร์ธิดา อุปนันท์ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สระแก้ว
83 นาย เศรษฐนิติ มั่นกำเนิด โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
84 นางสาว สิริวิมล สีโลหะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา สระแก้ว
85 นางสาว สุธิดา อยู่เย็น โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว
86 นางสาว อภิญญา มั่นคง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว
87 นางสาว อาทิติยา คงสมแดน โรงเรียนตาพระยา สระแก้ว
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาหรือศิลปวัฒนธรรม เขตสุขภาพที่ 6
สถานที่สัมภาษณ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน
1 นางสาว พิมพ์ชนก แสงตา โรงเรียนสอยดาววิทยา จันทบุรี
2 นางสาว เบญญาภา เสือรุ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชลบุรี
3 นาย มนัสวิน เร็มศรีงาม มัธยมวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
4 นางสาว พรณภัทร ผาดไธสง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
5 นางสาว รพีพรรณ ทองเจือ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ระยอง
6 นางสาว ธัญญลักษณ์ โถเสือ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สระแก้ว
7 นางสาว อัจฉรา มานะต่อ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จันทบุรี
8 นางสาว นภาพร สมดี โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
9 นางสาว มัณฑนา สุภาพักตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10 นางสาว มัณฑนา สุภาพักตร์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว
 
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com