วิสัยทัศน์  

 

วิสัยทัศน์

        วิสัยทัศน์ (Vision)

       วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนำทางสู่อนาคตเป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่มุ่งหวังของระบบการศึกษาที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการพยาบาล สร้างความรู้ และนวัตกรรม ที่โดดเด่นด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน เขตอุตสาหกรรม

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com