แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- รายการการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ 2567
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 ปีงบประมาณ 2567
  - ตุลาคม
  - พฤศิกายน
  - ธันวาคม
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน

รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 
รายงาน สขร ปี 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ 2566
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4

รายงานปีงบประมาณ 2565
  - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  - แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
  - 
รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร.1 ปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างของ ประจำปีงบประมาณ 2565
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4

 

 

 

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com