NEWS & EVENT

ประชุม/อบรม

ลำดับข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานที่มีการเข้าชมเว็บไซค์มากที่สุด

ลำดับ ชื่อข่าว จำนวนผู้เข้าชม กลุ่มงาน
1 กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 10283 กลุ่มงานวิชาการ
2 เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 4269 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 2131 กลุ่มงานวิชาการ
 
534
จำนวนหลักสูตร
จำนวนนักศึกษา
อาจารย์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยในสังกัด

  •   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  •   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
  • วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลครูดีในดวงใจ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com