EDS HEALTH (CINAHL New version) & EBSCO Discovery Service

NEWS & EVENT

ลำดับข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานที่มีการเข้าชมเว็บไซค์มากที่สุด

ลำดับ ชื่อข่าว จำนวนผู้เข้าชม กลุ่มงาน
1 กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 10780 กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ
2 เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 4192 งานบริการวิชาการ
3 ประกาศ รายชื่อนักศึกษารุ่น 44 ที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักของวิทยาลัย 2980 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

11 ม.ค. 2565
06 ม.ค. 2565
03 ธ.ค. 2564
19 พ.ย. 2564
25 ต.ค. 2564
04 ต.ค. 2564
09 ก.ค. 2564
24 มิ.ย. 2564
03 ก.ย. 2563
ดูทั้งหมด

 
534
จำนวนหลักสูตร
จำนวนนักศึกษา
อาจารย์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยในสังกัด

  •   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  •   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
  • วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลครูดีในดวงใจ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com