EDS HEALTH (CINAHL New version) & EBSCO Discovery Service

ลำดับข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานที่มีการเข้าชมเว็บไซค์มากที่สุด

ลำดับ ชื่อข่าว จำนวนผู้เข้าชม กลุ่มงาน
1 ประกาศ รายชื่อนักศึกษารุ่น 44 ที่มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักของวิทยาลัย 3998 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2563 3955 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3 การรับแบบ admissions ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 3461 กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ
 
จำนวนหลักสูตร
จำนวนนักศึกษา
อาจารย์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยในสังกัด

  •   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
  •   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
  • วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
  • วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ทำเนียบผู้บริหาร

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com