สถาบันพระบรมราชชนกมีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ” และมีอัตลักษณ์คุณธรรมตามที่สถาบันกำหนด “ วินัย หน้าที่ สามัคคี  เสียสละ  สัจจะ  กตเวที ” มีความรอบรู้  มีภูมิปัญญาในสาขาวิชาชีพและมีสมรรถนะที่จำเป็นที่จะนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและวิกฤติที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนรวมทั้งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และค้นคว้าด้วยตนเองโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ชุมชน


 

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com