ติดต่อสอบถาม
 

ติดต่อวิทยาลัย

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
69/1 ม.2 ถนนสุขุมวิท   ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20000
Email : bncchonburi@bnc.ac.th​
โทร. 038-285532  , 038285534
โทรสาร. 038-285533
งานทะเบียน 038-797090
งานการเงิน 038-797644
งานธุรการ 038-285532  , 038285534  แฟกซ์ 038-285533
สายตรงผู้อำนวยการ
ติดตอ่สอบถามผ่านขอความ

UploadImage
 

 

 
 
 
 
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com