พันธกิจ

     

พันธกิจ

        พันธกิจ

        1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนว  นโยบายแห่งรัฐ
        2) วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
        3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
        4) ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
        5) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
 

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com