“ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”
อัตลักษณ์คุณธรรมบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก
“ วินัย หน้าที่ สามัคคี  เสียสละ  สัจจะ  กตเวที ”

 
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com