ปฎิทิน

กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

วันที่ 01 มี.ค. 2566 31 ต.ค. 2566
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 15390
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566
ลำดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี/เวลา
1 - ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทาง Website
- ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์การรับสมัครถึงหน่วยงานสาธารณสุข
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566
2 รับสมัครทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน หรือ EMS)
โดยชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท
เข้าบัญชี  เงินบำรุงการศึกษาของวิทยาลัย
เลขที่บัญชี 207-1-02259-9
 1 - 31  กรกฎาคม 2566
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ทาง website : www.bnc.ac.th 10  สิงหาคม  2566
4 ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 24  สิงหาคม  2566
เวลา 08.00-10.00 น.
5 สอบข้อเขียน
 
24  สิงหาคม  2566
เวลา 10.30-12.00 น.
(เข้าห้องสอบเวลา 10.00 น.)
6 สอบสัมภาษณ์
 
24  สิงหาคม  2566
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทาง website : www.bnc.ac.th 7  กันยายน  2566
8 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน
ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ
ตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด
8 – 22  กันยายน  2566
 
9 ส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจร่างกายและความเห็นของแพทย์
ยื่นเอกสารที่งานทะเบียนของวิทยาลัย
25 – 27  กันยายน  2566
 
10 รายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 4  ตุลาคม  2566
11 เตรียมความพร้อมพัฒนาสมรรถนะผู้เข้าศึกษา 5 - 6  ตุลาคม  2566
12 เปิดเรียน 19  ตุลาคม  2566
*หลักสูตร 1 ปี       ภาคทฤษฎี เรียนวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์
ภาคปฏิบัติ เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)
หมายเหตุ
  1. ผู้สมัคร Download ใบสมัครจาก ที่นี้ ใบสมัครเข้าศึกษา กรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบ  
เอกสารหลักฐานการสมัคร  ส่งไปรษณีย์มายัง : งานทะเบียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  69/1  หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
 
 
2. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300  บาท เข้าบัญชีเงินบำรุงการศึกษาของวิทยาลัย ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี  207-1-02259-9 และส่งสำเนาการชำระเงินมาพร้อมใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
3. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนต้องเตรียมหลักฐานการสมัครตัวจริง เพื่อรับการตรวจสอบหลักฐาน
ในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คือ วันที่ 24  สิงหาคม  2566  (เรื่องที่สอบข้อเขียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและความรู้ทั่วไป) กรณีที่ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครมาพร้อมกับใบสมัคร/ส่งมาไม่ครบให้นำมาในวันที่  24  สิงหาคม  2566  
4. กรณีหลักฐานตัวจริงสูญหายให้แจ้งความและนำใบแจ้งความมายื่นในวันตรวจหลักฐาน
          5. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจะต้องเตรียมดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ ปากกา เพื่อใช้ในการเข้าสอบข้อเขียน
6. ห้ามนำโทรศัพท์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
7. การแต่งกาย แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
8. ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนต้องใช้ บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับการเข้าสอบ
9. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่นั่งสอบและห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
ของวันที่  24  สิงหาคม  2566  ณ  อาคารเรียน  1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี
10. ผู้มีสิทธ์เข้าศึกษานำใบรับรองแพทย์ในการตรวจร่างกายและผลการตรวจร่างกายฉบับจริง
(ตรวจ CBC/ UA/ X-ray) มายื่นในวันที่ 20 กันยายน 2566
 
ชุดสุภาพ
หญิง    - เสื้อ กระโปรง  ชุดสุภาพ
          - รองเท้าหุ้มส้น
ชาย     - เสื้อโปโล  เสื้อเชิ้ต  กางเกงทรงสุภาพ
          - รองเท้าหุ้มส้น
Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com