ดาวน์โหลด


เอกสารดาวน์โหลดงานบริหารหลักสูตร

วันที่ 09 ธันวาคม 2562 | 88 Views | กลุ่มงานวิชาการ

LO 2556 และ 2561
ตัวอย่างการเบิกค่าตอบแทนการสอน
แบบฟอร์มการเขียน มคอ
แบบฟอร์มการเขียนแผนการสอน การนิเทศ
แบบฟอร์มค่าตอบแทน พตส. พพศ
ตัวอย่าง Test Blueprint ทดลอง 
ตัวอย่าง Test Blueprint ทฤษฎี 
ตัวอย่าง Test Blueprint ปฏิบัติ 
ระบบและกลไกการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายภาคทฤษฎี  ภาคทดลอง
ระบบและกลไกการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายภาคปฏิบัติ
ระบบและกลไกการลากิจของนักศึกษา
ระบบและกลไกการลาป่วยของนักศึกษา
ระบบประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษา
Master Plan
เเบบฟอร์ม Matrix 3R7C
แบบฟอร์มการบันทึกผลการอภิปรายในสัปดาห์ปฐมนิเทศ
ประกาศ แนวปฏิบัติการผลิต จัดเก็บ และทำลายเอกสารการสอบ
ระเบียบการคุมสอบ
หน้าที่รับผิดชอบอาจารย์ประจำชั้น88
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com