ข่าวสารและกิจกรรม


การรับแบบ admissions ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 01 เมษายน 2564 | 9154 Views | กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

            เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564  การรับแบบ admissions

สถานศึกษา
          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
 
หลักสูตร
          พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
การรับสมัคร  
รับสมัครวันพุธที่ 28 เมษายน ถึง 14  พฤษภาคม 2564  เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก https://admission.pi.in.th
 
ค่าสมัคร 
จำนวน  600  บาท
 
สัดส่วนการรับ
          ร้อยละ  40 ของจำนวนแผนการรับทั้งหมด รวมกับจำนวนคงเหลือจากรอบรับตรงจากพื้นที่
 
คุณสมบัติ
          มีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติทางการศึกษา คุณสมบัติด้านสุขภาพ ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2564  การรับแบบ admissions
 
เกณฑ์การสมัคร
          1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET
          2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 5  รายวิชา
          3. มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: GAT รหัสวิชา 85) และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
          4. มีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์(Professional and Academic Aptitude Test: PAT2 รหัสวิชา 72) และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 


เอกสารแนบ

9154
VIEWS
0
0
0

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com