กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์

บทบาทของกลุ่มงาน


สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วยงานบริหารทั่วไป ธุรการและสารบรรณ การเงินและบัญชี พัสดุและยานพาหนะ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ช่าง แม่บ้าน งานทรัพยากรบุคคล และงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้การดําเนินงานคล่องตัว และบรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจของวิทยาลัย
 

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com