กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

บทบาทของกลุ่มงาน


พัฒนาระบบและกลไกการผลิตงานวิจัยผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ การสนับสนุนทุน วิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ฐานข้อมูลการวิจัย การติดตามและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง ให้ความร่วมมือด้านการวิจัยแก่บุคคลหน่วยงานภายนอก สนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ ในวิทยาลัย รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในวิทยาลัย ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้และนําองค์ความรู้มาช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ จัดบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนิน งานด้านการบูรณาการ ระหว่างการบริการวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและศูนย์กลางด้านการส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาการเด็ก

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com