กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ

บทบาทของกลุ่มงาน


จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตร่วมกับงานบริหารหลักสูตร ภาควิชา งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งานห้องปฏิบัติการ และงานห้องสมุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของบัณฑิต จัดทําแผนการศึกษาตลอด หลักสูตรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นําผลการประเมิน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com