กลุ่มงานวิชาการ

โครงสร้างบริหารในกลุ่มงาน


  
กลุ่มงานวิชาการ
UploadImage
ดร. ทุติยรัตน์ รื่นเริง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
UploadImage  UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage
นางจุไรรัตน์ วัชรอาสน์
หัวหน้าภาควิชา
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ดร. ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
หัวหน้าภาควิชา
สาขาวิชาการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
นางกิตติพร ประชาศรัยสรเดช
หัวหน้าภาควิชา
สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
นางขวัญตา เพชรมณีโชติ
หัวหน้าภาควิชา
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
ดร. กัญญาวีณ์ โมกขาว
หัวหน้าภาควิชา
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com