กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บทบาทของกลุ่มงาน


พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตามคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่วิทยาลัยและกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษากําหนดด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยหล่อหลอมให้ นักศึกษามีวินัย สนับสนุนสวัสดิการ ให้คําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนทุนการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประสาน สัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า


Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com