ข่าวกิจกรรม


โครงการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 11 มีนาคม 2564 | 980 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย เทศบาลตำบลบางทราย จัดโครงการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 เป็นกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และคน การร่วมมือในการวางแผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน ของตำบลบางทราย และกิจกรรมการบริการเชิงรุกเผยแพร่ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ซึ่งจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี  ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบางทราย จำนวน 30 คน โดยมี ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 96.70 ( = 4.08, S.D. = .38) และร้อยละ100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น และชุมชนมีการวางแผนการปฏิบัติการเพื่อการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานในชุมชนต่อไป ระยะที่ 2 เป็นกิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนโดยชุมชน ประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีการนำเสนอในข่าวประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป 
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

980
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com