ข่าวกิจกรรม


รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะ นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานว

วันที่ 02 มีนาคม 2565 02 มีนาคม 2565 | 1093 Views | กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะ นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดยมี ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมดาวเรือง โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงาน คือ ๑) เพื่อสื่อสารกับบุคลากรของวิทยาลัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบัน  ๒) เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลต่างๆ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและความต้องการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนางาน ๓) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ นโยบาย และความสัมพันธ์ทุกระดับ  ๔) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่าง สถาบัน วิทยาลัยและชุมชน       ประเด็นการนิเทศ จำแนกตามหน้าที่ของสถาบัน ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล และโครงการตามนโยบาย

*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***1093
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com