ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediates care) (หลักสูตร 1 เดือน)

วันที่ 01 เมษายน 2565 01 เมษายน 2565 | 354 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediates care) (หลักสูตร 1 เดือน) ในวันที่  1 เมษายน 2565 การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  ทั้งในและนอกสถาบัน ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี  สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์  โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ  รวมถึงคณะกรรมการจัดการอบรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ซึ่งดำเนินการจัดอบรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในการจัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ผ่านการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติการพยาบาล ตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ร่วมกับแหล่งฝึก โดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediates care) (หลักสูตร 1 เดือน)  จำนวน 30 คน  โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี พญ.ปิยะนุช เสมอวงศ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร คณาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรม
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

354
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com