ข่าวกิจกรรม


ประชุมนำเสนอโครงร่างวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสุขภาวะชุมชนเขตอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการเร่งรัดการผลิตผลงานวิจัย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 | 148 Views | กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมนำเสนอโครงร่างวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสุขภาวะชุมชนเขตอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการเร่งรัดการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดการสุขภาวะชุมชน เขตอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมดอกปีบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดำเนินการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะโดย อ.ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ และได้รับเกียรติจาก นางจันทณา วังคะออม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นวิจัยการจัดการสุขภาวะชุมชนเขตอุตสาหกรรม โดยมีงานวิจัยที่เข้านำเสนอในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 6 เรื่อง
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***

148
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com