ข่าวกิจกรรม


พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 16 สิงหาคม 2567 | 88 Views | งานวิจัยและผลงานวิชาการ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระวีรกษัตรี สก. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM) กำหนดการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2567 ถึง 16 สิงหาคม 2567 โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดยมีนายแพทย์รัฐดำรง ธรรมโชติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี อ.สุพรรณิการ์ แววอาราม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พว.ธรรมรุจา อุดม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ ดร.พิชญาภา พิชะยะ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมเข้าร่วมงาน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีสมรรถนะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพยาบาลผู้สูงอายุ สามารถใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือมาใช้บริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าอบรมจำนวน 26 คน จาก 10 เขตบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์
*** ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้ ***88
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com