ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว หน่วยงาน ประเภทข่าว Views
30 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ... กลุ่มงานวิชาการ 338
26 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 791
17 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 825
10 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ และเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการ 1,448
10 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 694
09 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รับตรงพื้นที่ รับแบบ admission ... กลุ่มงานวิชาการ 525
19 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการ 569
17 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการ 1,104
16 มิถุนายน 2563 ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ... กลุ่มงานวิชาการ 1,450
12 มิถุนายน 2563 ประกาศ การลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ... กลุ่มงานวิชาการ 1,594
11 มิถุนายน 2563 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 784
05 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการ 1,894
02 มิถุนายน 2563 เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 3,445
01 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ... กลุ่มงานวิชาการ 546
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ (รับตรงอิสระ) ... กลุ่มงานวิชาการ 713
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศ การเข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 679
21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการรับแบบ admission (รอบเรียกเพิ่ม) ... กลุ่มงานวิชาการ 568
21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ... กลุ่มงานวิชาการ 627
20 พฤษภาคม 2563 รายการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,387
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ปีการศึกษ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 960
08 พฤษภาคม 2563 ประกาศปรับลงค่าใช้จ่ายการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการ 359
29 เมษายน 2563 เชิญชวน ประกวดคลิปสั้น COVID-19 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 317
14 เมษายน 2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึ... กลุ่มงานวิชาการ 558
14 เมษายน 2563 Songkran SOCIAL DISTANCING กลุ่มอำนวยการ 314
24 มีนาคม 2563 แนวทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 415
20 มีนาคม 2563 ประกาศ ปิดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี แสงแจ่ม" ... ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 257
18 มีนาคม 2563 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนและการอบรมในสถานการณ์ โรคติดต่อ ... งานบริหารหลักสูตร 319
18 มีนาคม 2563 ประกาศ กลุ่มงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการอบรมในสถานการณ์ ... งานบริหารหลักสูตร 241
06 มีนาคม 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 383
03 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 1,194
26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศแนวปฎิบัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 318
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 504
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 579
30 มกราคม 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 895
26 ธันวาคม 2562 กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการ 9,408
12 พฤษจิกายน 2562 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ... งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 569

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com