ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว หน่วยงาน ประเภทข่าว Views
23 เมษายน 2567 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบขอเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ... งานบริการวิชาการ 103
17 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรายบุคคล ... กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ 78
11 เมษายน 2567 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 230
28 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 186
27 มีนาคม 2567 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 820
20 มีนาคม 2567 เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปฏิบัติฉุกเฉิน ... งานบริการวิชาการ 786
19 มีนาคม 2567 เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 882
19 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 235
23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 292
12 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 248
23 มกราคม 2567 ประกาศขอปรับค่าบริการในการดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมศรี แสงแจ่ม 166
19 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อ ผุ้ผ่านการคิดเลือก ระดับปริญาญตรี รอบที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,247
11 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 433
07 พฤษจิกายน 2566 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ... กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 376
03 พฤษจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก งานเลขางานบริกา... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 392
16 ตุลาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 373
16 ตุลาคม 2566 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเล... งานบริการวิชาการ 9,299
28 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา​ หลักสูตรประกาศนียบัตร​ผู้ช่วย​พยาบาล​ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 24,103
14 กันยายน 2566 หลักสูตรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาหรับพยาบาลและบุคลาการสาธารณสุข ... งานบริการวิชาการ 1,648
07 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 658
06 กันยายน 2566 ประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทพยาบาล: ศาสตร์ชะลอวั... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 448
10 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 19,120
19 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพยาบาลและบุคลาการสาธารณสุข ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 3,455
23 มิถุนายน 2566 การรับสมัคร อสม./ บุตร อสม. ในเขต จ.ชลบุรี. จ.ฉ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 1,194
15 กันยายน 2564 ​การชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,742
16 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,542
09 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,296
06 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,120
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,395
20 กรกฎาคม 2564 ประกาศ รายชื่อนักศึกษารุ่น 44 รอบเพิ่มเติมครั้ง... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,157
09 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 10,354
09 กรกฎาคม 2564 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 2,348
07 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 844
02 กรกฎาคม 2564 ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,474
30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดการายงานตัวเข้าศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,893
29 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,157
26 มิถุนายน 2564 ประกาศ รายชื่อนักศึกษารุ่น 44 ที่มีสิทธิ์เข้าพั... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,145
23 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,526
17 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่น 44 ปีการศึกษา ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,870
17 มิถุนายน 2564 ประกาศ เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้าง... กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 2,173
15 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,158
01 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (โครงการตามรอยส... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 971
01 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,358
28 พฤษภาคม 2564 ประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี 2564 งานบริการวิชาการ 1,505
18 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 2,138
01 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่(ร... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 2,252
01 เมษายน 2564 การรับแบบ admissions ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 9,105
29 มีนาคม 2564 เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการดูแลผู้สูงอายุ ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1,365
25 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,057
25 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่ กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,400
15 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื่นที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,295
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,044
09 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 3,035
11 มิถุนายน 2563 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,427
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศ การเข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,191
01 ธันวาคม 2562 คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 478
01 ธันวาคม 2562 คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 539
12 พฤษจิกายน 2562 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ... งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 1,763

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com