ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว หน่วยงาน ประเภทข่าว Views
13 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 226
07 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ... งานบริการวิชาการ 1,261
06 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 230
31 พฤษภาคม 2567 ประกาศ รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ 4 รับตรงอิสระ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 374
29 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ... งานบริการวิชาการ 1,744
29 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ รอบที่ 3 admiss... งานห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ 175
20 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Qouta ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 221
09 พฤษภาคม 2567 ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 192
09 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ... งานบริการวิชาการ 1,336
09 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ... งานบริการวิชาการ 767
09 พฤษภาคม 2567 ประกาศจำนวนการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 291
08 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 178
23 เมษายน 2567 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบขอเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ... งานบริการวิชาการ 802
17 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรายบุคคล ... กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ 170
11 เมษายน 2567 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกาาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 544
28 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 305
27 มีนาคม 2567 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 2,721
20 มีนาคม 2567 เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปฏิบัติฉุกเฉิน ... งานบริการวิชาการ 3,125
19 มีนาคม 2567 เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1,834
19 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 330
23 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 393
12 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 289
23 มกราคม 2567 ประกาศขอปรับค่าบริการในการดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมศรี แสงแจ่ม 218
19 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อ ผุ้ผ่านการคิดเลือก ระดับปริญาญตรี รอบที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,346
11 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 501
07 พฤษจิกายน 2566 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ... กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 440
03 พฤษจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก งานเลขางานบริกา... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 461
16 ตุลาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 450
16 ตุลาคม 2566 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเล... งานบริการวิชาการ 9,361
28 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา​ หลักสูตรประกาศนียบัตร​ผู้ช่วย​พยาบาล​ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 24,309
14 กันยายน 2566 หลักสูตรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสาหรับพยาบาลและบุคลาการสาธารณสุข ... งานบริการวิชาการ 1,903
07 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 757
06 กันยายน 2566 ประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทพยาบาล: ศาสตร์ชะลอวั... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 530
10 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 19,223
19 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับพยาบาลและบุคลาการสาธารณสุข ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 3,896
23 มิถุนายน 2566 การรับสมัคร อสม./ บุตร อสม. ในเขต จ.ชลบุรี. จ.ฉ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 1,258
15 กันยายน 2564 ​การชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,811
16 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,597
09 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,348
06 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,174
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,470
20 กรกฎาคม 2564 ประกาศ รายชื่อนักศึกษารุ่น 44 รอบเพิ่มเติมครั้ง... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,221
09 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 10,448
09 กรกฎาคม 2564 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 2,403
07 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 897
02 กรกฎาคม 2564 ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,532
30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดการายงานตัวเข้าศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,951
29 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,206
26 มิถุนายน 2564 ประกาศ รายชื่อนักศึกษารุ่น 44 ที่มีสิทธิ์เข้าพั... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,209
23 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,588
17 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่น 44 ปีการศึกษา ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,941
17 มิถุนายน 2564 ประกาศ เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้าง... กลุ่มงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 2,240
15 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,199
01 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (โครงการตามรอยส... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,023
01 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,454
28 พฤษภาคม 2564 ประชุมวิชาการออนไลน์ประจำปี 2564 งานบริการวิชาการ 1,547
18 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 2,186
01 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่(ร... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 2,299
01 เมษายน 2564 การรับแบบ admissions ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 9,231
29 มีนาคม 2564 เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการดูแลผู้สูงอายุ ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1,468
25 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,108
25 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่ กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,482
15 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื่นที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,341
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 1,083
09 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 3,086
11 มิถุนายน 2563 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,664
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศ การเข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,262
01 ธันวาคม 2562 คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผ... กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 522
01 ธันวาคม 2562 คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ 577
12 พฤษจิกายน 2562 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ... งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 1,806

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com