ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว หน่วยงาน ประเภทข่าว Views
30 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ... กลุ่มงานวิชาการ 127
26 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 481
17 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 667
10 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ และเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการ 1,306
10 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 564
09 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รับตรงพื้นที่ รับแบบ admission ... กลุ่มงานวิชาการ 380
19 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการ 521
17 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการ 1,003
16 มิถุนายน 2563 ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ... กลุ่มงานวิชาการ 1,379
12 มิถุนายน 2563 ประกาศ การลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ... กลุ่มงานวิชาการ 1,513
11 มิถุนายน 2563 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 689
05 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการ 1,644
02 มิถุนายน 2563 เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 2,768
01 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ... กลุ่มงานวิชาการ 500
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ (รับตรงอิสระ) ... กลุ่มงานวิชาการ 589
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศ การเข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 568
21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการรับแบบ admission (รอบเรียกเพิ่ม) ... กลุ่มงานวิชาการ 515
21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ... กลุ่มงานวิชาการ 589
20 พฤษภาคม 2563 รายการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,228
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ปีการศึกษ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 828
08 พฤษภาคม 2563 ประกาศปรับลงค่าใช้จ่ายการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการ 328
29 เมษายน 2563 เชิญชวน ประกวดคลิปสั้น COVID-19 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 211
14 เมษายน 2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึ... กลุ่มงานวิชาการ 519
14 เมษายน 2563 Songkran SOCIAL DISTANCING กลุ่มอำนวยการ 180
24 มีนาคม 2563 แนวทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 357
20 มีนาคม 2563 ประกาศ ปิดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี แสงแจ่ม" ... ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 183
18 มีนาคม 2563 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนและการอบรมในสถานการณ์ โรคติดต่อ ... งานบริหารหลักสูตร 300
18 มีนาคม 2563 ประกาศ กลุ่มงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการอบรมในสถานการณ์ ... งานบริหารหลักสูตร 221
06 มีนาคม 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 296
03 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 1,046
26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศแนวปฎิบัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 306
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 420
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 525
30 มกราคม 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 867
26 ธันวาคม 2562 กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการ 8,742
12 พฤษจิกายน 2562 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ... งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 529

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com